ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. De overeenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en IV beauty&care,  die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘IV’). De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lessen.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. IV gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. U mag van IV verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden.

IV zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

 

2. a. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een opleiding van IV gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld bij het aangaan van de overeenkomst en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.

De opleidingsinformatie vindt u op de website van IV.

De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

De overeenkomst komt tot stand zodra IV uw inschrijving heeft ontvangen en IV de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u daar direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail. Indien de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging ook per e-mail plaats.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden.

 

2. b. Wachtlijst en volgorde afhandeling

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er een wachtlijst bestaat ontvangt u bericht na uw aanmelding.

 

3. Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan deze opleiding van IV, tenzij anders is vermeld op onze website.

Om de opleiding te kunnen doorlopen, dient u te beschikken over:
* een computer, laptop of tablet met internettoegang en * een Skype account.

 

4. a. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld vindt u op de website van IV. Het lesgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

Automatische termijnbetaling per maand of ineens. U dient op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te vermelden, waarna u maandelijks of ineens het lesgeld verschuldigd bent.

Bij betaling in termijnen bent u ten allen tijde gehouden alle overeengekomen maandelijkse termijnen te voldoen ook als deze termijnen doorlopen na beeindiging van het studieprogramma.

IV garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. IV zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is IV gerechtigd nalatigheidsinteresten en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De nalatigheidsinteresten mogen in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en bedragen 8% op jaarbasis.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan IV de toegang tot de lessen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien IV een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken, zodat er geen studietijd verloren gaat.

 

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen.

IV is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt in dat geval voor uw eigen rekening.

 

4. b. Absentie

Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie. De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk bij de docent.

 

5. a. Studieduur, data en serviceduur

De opleidingsdata en locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van docenten of verandering in de opleiding) worden verplaatst. CS zal u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving.
De wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat aan alle bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen verplichtingen is voldaan en de studieduur is verstreken.

IV biedt u de mogelijkheid zonder extra kosten langer gebruik te maken van online studiemateriaal voor een periode van ten minste 12 maanden.

Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

 

5. b. Inloggegevens

Inloggegevens die toegang geven tot de online diensten en producten, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan derden worden verstrekt. Op overtreding hiervan staat een boete ad € 1250,- per week.

 

6. Tussentijdse beèˆindiging

Bij IV schrijft u zich in voor het volledige programma van de opleiding. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde onmogelijk.

 

 

7. Verzendkosten

Indien lesmateriaal dient te worden opgestuurd, zijn de verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van CS. Alle postzendingen aan CS en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd en opgestuurd naar CS.

 

8. Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij IV (voor zover van toepassing).

 

9. Klantenservice

IV doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket middels per e-mail aan het support team van IV. IV zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u dat ook doen middels een e-mail aan het support team van IV.

 

10. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Belgisch recht van toepassing.
In geval van discussie is enkel de rechtbank te Maaseik bevoegd.

Voor zover IV toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van IV beperkt tot vergoeding van de directe schade.

Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de opleiding, en mogelijke consequenties hiervan. Dientengevolge kan u docenten en IV niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan.

 

11. Bescherming persoonsgegevens

De door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in de (klanten)administratie. CS zal daarbij uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de opleidingen van CS of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan CS laten weten. CS verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

 

 

12. Schorsing

Het management van IV behoudt zich het recht voor studenten/deelnemers in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

 

13. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door IV worden gewijzigd. IV zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van IV.

 

Algemene voorwaarden IV beauty&care, Januari 2020